Algemene Voorwaarden

MULTA Casting (handelsnaam van MULTA Media B.V.) bemiddelt ten behoeve van figuranten tot acteurs en modellen (alle vormen van entertainers).

Al deze benamingen vallen hierna onder de noemer ‘Talent(en)’. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van MULTA Casting. Deze voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten. In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:

1.1 Talent: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van MULTA Casting wordt gekoppeld aan een opdrachtgever;
1.2 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee MULTA Casting in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan talent(en);
1.3 Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of brekingsovereenkomst verricht per fax, telefoon, e-mail, post of persoonlijk;
1.4 Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;
1.5 Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agency fee, een percentage dat in de verdiensten van talent zit;
1.6 Day fee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten;
1.7 Buy out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclame-fotografie, film, print etc.);
1.8 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en CV van het Talent in het bestand van MULTA Casting;

2. Casting

2.1 Indien het Talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door MULTA Casting voorgelegd aanbod voor een boeking ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen Talent en de door MULTA Casting genoemde Opdrachtgever. Talent verklaart dat MULTA Casting gerechtigd is, voor zowel Opdrachtgever en het Talent boekingsovereenkomsten te sluiten. Er is geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; MULTA Casting is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving, boekingsbevestiging of opdracht van overeenkomst geen arbeidsovereenkomst afgesloten. MULTA Casting heeft een coördinerende en bemiddelende rol;
2.2 Inschrijving van een Talent bij MULTA Casting geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient het Talent (minimaal) twee keer per jaar zijn/haar foto’s en privégegevens digitaal te updaten. Dit is mogelijk via het eigen account;
2.3 Het ingeschreven Talent dient MULTA Casting op de hoogte te houden van uiterlijke veranderingen. Ook is het doorgeven van vakanties/ziektes/beperkingen een verplichting;
2.4 Het door het Talent verstrekte fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van MULTA Casting en zullen zichtbaar zijn voor onze opdrachtgevers;
2.5 Een talent in- of uitschrijven door MULTA Casting is geheel in handen van MULTA Casting en kan zonder motivatie geschieden;
2.6 Indien een ingeschreven Talent niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij MULTA Casting schriftelijk bezwaar maakt tegen deze Algemene Voorwaarden wordt het Talent geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij MULTA Casting. Ook heeft MULTA Casting het recht het Talent (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast, welke veroorzaakt is door het Talent;

3. Bepalingen

3.1 Tenzij anders door MULTA Casting en/of opdrachtgever wordt bepaald, dient het Talent tenminste dertig minuten voor het begin van de werkzaamheden op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de aanwijzingen van de opdrachtgever (de klant van MULTA Casting) worden opgevolgd;
3.2 Het is het Talent niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden, tenzij MULTA Casting anders besluit;
3.3 Indien het Talent de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft MULTA Casting het recht het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen;
3.4 In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van het Talent ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking. MULTA Casting is in dezen niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding;
3.5 Het Talent verplicht zich naar beste kunnen de werkzaamheden te verrichten met inachtneming van eventueel schriftelijk kenbaar gemaakte overheidsvoorschriften en de, ter plaatse van het optreden, geldende Algemene Politie Verordening, voor zover deze afwijken van normale gangbare voorschriften en verordeningen;
3.6 Het Talent verplicht zich bij boeking tot: het bezitten van alle vereiste papieren die voor de werkzaamheden en uitbetalingen nodig zijn, o.a. Burgerservicenummer (voorheen sofinummer) en paspoort, identiteit-kaart of verblijfsvergunning, IBAN-nummers, NAW-gegevens. Ingeschrevenen zijn op de hoogte en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het feit dat zijn/haar gegevens correct en naar betrouwbaarheid zijn ingevuld. Zolang het Talent hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is MULTA Casting niet verplicht het Talent uit te betalen;

  • het overleggen van een afdoende medische verklaring aan MULTA Casting in geval van ziekte op het tijdstip van de geplande werkzaamheden;
  • het zorg dragen voor een afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en een WA-verzekering;

(indien toepasselijk) het zorg dragen voor tijdige toezending aan de opdrachtgever of MULTA Casting van recente foto’s en beeldmateriaal;

3.7 Het Talent vrijwaart MULTA Casting voor aanspraken van derden, verband houdende met zijn werkzaamheden. Het Talent garandeert MULTA Casting dat door het aanvaarden van deze werkzaamheden het Talent geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het Talent verder niet gebonden is aan enige verplichting, nu of in de toekomst, waardoor het Talent zou kunnen worden verhinderd in het uitvoeren en naleven van verplichtingen die jegens MULTA Casting zijn aanvaard. Deze vrijwaring wordt niet geëist ten aanzien van de rechten van derden, welke MULTA Casting reeds door een directe overeenkomst met deze derden en hun vertegenwoordigers heeft verworven, alsmede alle rechten van derden op werken, nu of in de toekomst uitgevoerd;
3.8 Het is het Talent niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te noemen dan wel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek daartoe van opdrachtgever of MULTA Casting;
3.9 Het is de opdrachtgever en/of het Talent en/of andere bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van MULTA Casting, na eenmaal met elkaar door MULTA Casting in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is het Talent vijftig procent van het honorarium aan MULTA Casting verschuldigd. Voor opdrachten ‘voortvloeiend’ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande;
3.10 Buiten de periodes dat een Talent voor de uitvoering van werkzaamheden door MULTA Casting is geboekt, heeft MULTA Casting jegens het Talent geen enkele verplichting van welke aard ook, behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen;
3.11 MULTA Casting mag de gemaakte video –en fotomaterialen gebruiken ter promotiedoeleinden op hun eigen website, social media kanalen en interne communcatie.

4. Boekingen

4.1 MULTA Casting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat MULTA Casting tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:

voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, het Talent zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van MULTA Casting;

  • indien de medewerking van het Talent op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van MULTA Casting;
  • het Talent in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel, indien het Talent middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt ontbonden;
  • er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen;

4.2 Indien de werkzaamheden – op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en MULTA Casting en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van het Talent geen gebruikmaakt, is MULTA Casting geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn, zullen naar rato worden vergoed.
4.3 Het is het Talent niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien het Talent door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient u MULTA Casting onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het Talent bij de werkzaamheden heeft MULTA Casting het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat MULTA Casting tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt het Talent voorts een boete aan MULTA Casting van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.
4.4 De prijs voor elke repeat, herhaling en meervoudige uitzending wordt in overleg met MULTA Casting bepaald en loopt via MULTA Casting. Het productiehuis, reclamebureau, de eigenaar van het merk of in algemene termen ‘de Opdrachtgever’, mag het Talent nooit rechtstreeks benaderen.
4.5 Het is het Talent of agentschappen van het Talent verboden buiten MULTA Casting rechtstreeks naar de Opdrachtgever (eigenaarmerk, reclamebureau, productiehuis etc) te stappen voor repeat of welk vervolg dan ook van een door MULTA Casting gerealiseerde opdracht.
4.6 Het is de Opdrachtgever en het Talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van MULTA Casting na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan MULTA Casting, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via MULTA Casting waren gesloten;

5. Betalingen

5.1 Het honorarium (vergoeding) wordt door MULTA Casting vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van ervaring;
5.2 Alle bedragen zijn een vergoeding en betreffen geen dienstverband;
5.3 Indien MULTA Casting, op basis van de door het Talent gepresenteerde feiten omtrent diens zelfstandigheid/ondernemerschap, heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies en fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal MULTA Casting alle daaruit voortvloeiende kosten, o.a. naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op het betreffende Talent kunnen verhalen;
5.4 Indien deze overeenkomst en/of bewijs van vergoeding niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door MULTA Casting van het Talent voor akkoord gegeven is, heeft MULTA Casting het recht haar aanbod c.q. deze overeenkomst vervallen te verklaren. Het Talent heeft dit recht niet;
5.5 De in de overeenkomst vermelde vergoeding voor de beloning is bruto bruto, exclusief agency fee, inclusief bemiddelingskosten en alle overige bijkomende kosten, tenzij vooraf anders overeengekomen is; In principe zijn de vergoedingen altijd inclusief reiskosten tenzij anders aangegeven. Indien er reiskosten apart vergoed worden, is dit maximaal € 0,23 per kilometer;
5.6 Na een opdracht draagt het Talent zelf de verantwoording voor het indienen van een IB-47 formulier bij MULTA Casting, het indienen van de overeengekomen vergoeding bij een verloningsservicebureau of voor het indienen van een factuur. MULTA Casting vergoedt alleen volledig en correct ingevulde IB-47 formulieren en facturen die voldoen aan factuureisen van de belastingdienst.


5.7 Indien het Talent BTW plichtig is zal het Talent zelf zorgdragen voor afdracht van belastingen en sociale premies. Beschikt het Talent niet over een geldig BTW-nummer dan zal het bedrag verloond worden via IB47 of een verloningsservicebureau. Het IB47 formulier is bedoeld voor talenten die af en toe een opdracht doen en tot een bepaald bedrag. Het Talent is verplicht om de vergoeding voor de werkzaamheden bij de belastingaangifte op te geven bij de overige inkomsten. MULTA Casting is verplicht de IB47 vergoeding te laten registreren bij de belastingdienst. De vergoedingen zijn dus belast;
5.8 MULTA Casting is uitsluitend en verplicht tot uitbetaling aan het Talent als een opdrachtgever de aan een Talent toekomende beloning aan MULTA Casting heeft betaald. MULTA Casting kan nimmer worden aangesproken om wat voor reden dan ook door het Talent als opdrachtgevers niet of niet volledig de betaalde beloning hebben voldaan;

6. Rechten

6.1 Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat het Talent zijn/haar rechten tegen de overeengekomen vergoedingen geheel en onvoorwaardelijk aan MULTA Casting overdraagt. Het Talent verleent derhalve hierbij aan opdrachtgever of aan MULTA Casting het recht met betrekking op desbetreffende project zijn/haar prestatie naar inzicht en goeddunken van opdrachtgever of MULTA Casting te exploiteren (zie Auteurswet);
6.2 Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm;
6.3 Onder uitzenden wordt onder meer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins;
6.4 De inhoud van onze nieuwsbrief is vertrouwelijk. De verspreiding van deze inhoud is ten strengste verboden. MULTA Casting besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde inhoud en data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. MULTA Casting, evenals de aan haar gelieerde opdrachtgevers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie op welke manier dan ook.
6.5 Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding; buy out;
6.6 Het Talent gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de prestatie berust bij MULTA Casting en haar opdrachtgever;
6.7 Na acceptatie van de buy out heeft MULTA Casting dan wel opdrachtgever het recht om de afgekochte rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden;

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Talent dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. MULTA Casting kan uit dien hoofde jegens het Talent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van MULTA Casting. MULTA Casting zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het Talent;
7.2 Het Talent staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Het Talent draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan;
7.3 Indien MULTA Casting uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief ter zake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten;
7.4 Het Talent vrijwaart MULTA Casting voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens MULTA Casting zou doen blijken gelden;
7.5 MULTA Casting is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het Talent op weg naar/van de opdrachtlocatie en tijdens de opdrachten;

8. Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank. Het Talent verklaart van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.

Om uw beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies. Meer informatie.